Privacy Policy


Privacy Statement Popkoor Allround – Soesterberg

Popkoor Allround, statutair gevestigd aan Kampweg 68, 3769 DH Soesterberg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Home

Kampweg 68

3769 DH Soesterberg

Rob Nieuwenhuis / Marga van der Ham is de Functionaris Gegevensbescherming van Popkoor Allround. Hij/zij is te bereiken via info@popkoorallround.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Popkoor Allround verwerkt je persoonsgegevens doordat je lid bent van onze vereniging en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

Naast bovengenoemde gegevens verwerken wij geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Wij maken ook geen gebruik van geautomatiseerde gegevensverwerkingen.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@popkoorallround.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Popkoor Allround verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– het bijhouden van een ledenadministratie

– het afhandelen van jouw betaling

– contact met je te onderhouden in verband met verenigingszaken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Popkoor Allround bewaart je persoonsgegevens voor de duur van jouw lidmaatschap van de vereniging en niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Popkoor Allround verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij dit bedoeld is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Popkoor Allround gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Popkoor Allround en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@popkoorallround.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Popkoor Allround wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Popkoor Allround neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@popkoorallround.nl